Disclaimer

https://www.roermondbelettering.nl

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website.

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina
regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze
zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat
waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg
ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een
bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor
particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt
te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht
verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de
onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder
door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen,
met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk
voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.
Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de
inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten,
regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de
breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk
voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te
ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde
diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.
U zal de uitgever, diens medewerkers, vertegenwoordigers,
licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze
disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en
buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief
de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden
zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van
de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook
of de rechten van derden.

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en
andere items op deze site vallen onder de bescherming van het
auteursrecht. kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen,
zijn toegestaan echter is bronvermelding verplicht,
Wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke
vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden,
tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend
door de eigenaar en/of de webmaster.

De Internetredactie
Probeert deze website zo actueel mogelijk te houden,
desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele
foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden
alle meegedeeld onder voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig
aan wijziging door ons en anderen en wij kunnen geenszins verantwoordelijk
worden gesteld voor foutieve informatie.

Persoonsgegevens
Zie onze Privacy Voorwaarden.

Cookies
Wij maken GEEN gebruik van cookies anders dan voor web statistieken, b.v.
hoeveel bezoekers wij per dag/week/maand/ vanaf welke URL of pagina danwel
provider men komt, of land en/of Continent, met welke browser of apparaaat
u ons bezocht heeft dit jaar, echter geen tracking of persoonsgegevens.
en ook deze gegevens zijn niet persoonsgebonden/herleidbaar.

Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt
op uw computer: U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te
configureren dat hij u laat weten telkens wanneer cookies worden aangemaakt
of dat hij de aanmaak ervan verhindert/blokkeert en/of verwijdert.

Als u dit doet heeft dit geen enkele invloed op de werking van de website.

Wilt u meer informatie over cookies en welke er worden opgeslagen.
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht; Consumentenbond; Your Online Choices.

Beveiliging
Deze website is voorzien van een COMODO SSL/https certificaat
en heeft daardoor een beveiligde verbinding met uw PC/tablet/Smart Phone.
Ook voldoen wij aan de nieuwe privacy wetgeving die ingaat op 25 mei 2018 en
hebben wij de AVG-test van de Autoriteit Persoonsgegevens positief afgesloten.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van
derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over
andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval
aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Verwijzen naar deze site
Het is de gebruiker van deze site toegestaan, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een
koppeling aan te brengen tussen de eigen site en deze site.
Tevens is het mogelijk om na toestemming(via E-mail bevestiging)
om een link op uw eigen site te plaatsen naar onze
Site.(hiervoor kan een icon ter beschikking worden gesteld).

Gegevens, gegevensinformatie en gegevensoverzicht
De inhoud van gegevens, gegevens informatie en
gegevens overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en
actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens.
De betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige
afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten
aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of
onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze
gepubliceerde/getoonde gegevens.

Directe / Indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of
indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of
in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of
met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Website https://www.roermondbelettering.nl wijst alle mogelijke garanties
af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en
aanvaard evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die
op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.

En is in geen enkel geval aansprakelijk voor
bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving,
gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een
contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt
uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte
informatie. Links naar andere websites vanaf deze site,
verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam,
handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen
goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Laatst gewijzigd: 07-04-2018

Alle rechten voorbehouden.
Op deze site is het Nederlands Recht van toepassing.

MenuContactgegevens

Telefoon: +31(0) 620 037 773


Menu